Dream of the fallen shechina

Dream of the fallen shechina

30 x 20 in.